.elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-of-type { display: none;} .elementor-accordion { border-top: 1px solid #D4DFF2C7; }
FE_POPW_poziom_pl

skorzystaj z bezzwrotnego dofinansowania do 540 tys. zł w ramach kpo! 

Polityka prywatności cheff.it z dn. 25.11.2022r. 

Administrator platformy prowadzonej w domenie cheff.it (zwanej dalej „Platformą cheff.it”) przykłada szczególną uwagę, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem oraz w sposób bezpieczny. Niniejsza Polityka prywatności określa zakres, sposób oraz ogólne warunki przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających Platformę cheff.it. Dodatkowo zawarte zostały w niej postanowienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dokładne informacje o funkcjach Platformy cheff.it, sposobie i zakresie korzystania z niej, zawarte są w Regulaminie [link], który obowiązuje wraz z Polityką prywatności. Słowa pisane wielką literą inne niż zdefiniowane niniejszą Polityką prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie. 

1. Administratorem danych osobowych jest Cheff.it spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Stanisława Sulimy 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000895254, posiadająca NIP 7162832332 (zwana dalej „Administratorem”). 

2. W celu kontaktu z Administratorem należy wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres wskazany w ustępie powyżej lub pocztą elektroniczną na adres e-email [@]. II. Ogólne warunki przetwarzania danych osobowych 1. W ramach Platformy cheff.it przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). 2. Przetwarzanie dotyczy danych osób odwiedzających Platformę cheff.it, w szczególności Klientów i Użytkowników. Odwiedzający podają dane dobrowolnie, a konsekwencją niepodania ich może być brak możliwości korzystania z niektórych funkcji Platformy cheff.it.

 3. Wprowadzenie przez Klienta do Platformy cheff.it danych osobowych innych niż własne (osób trzecich), może skutkować powierzeniem tych danych osobowych (zasady powierzenia zostały zawarte w Polityce prywatności). 

4. Administrator zapewnia, że przetwarzanie odbywa się rzetelnie i w sposób przejrzysty oraz że zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub Strona 2 z 4 organizacyjnych. Dane osobowe są zbierane zgodnie z zasadą minimalizacji danych, a więc ograniczone wyłącznie do wypełnienia określonych celów, a okres ich retencji nie jest dłuższy, niż jest to niezbędne. 

5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do osoby, której dane dotyczą. 

II. Podstawy i okres przetwarzania danych osobowych 

1. Każde przetwarzanie danych osobowych, które łączy się z korzystaniem z Platformy cheff.it, odbywa się w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a Administrator zapewnia, że nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych niezgodnie z poniżej wskazanymi celami. 

2. Realizacja czynności związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy na zasadach określonych Regulaminem [link] odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i w szczególności dotyczy: a) świadczenia Usługi w zakresie Platformy cheff.it; b) kontaktowania się z Klientem lub Użytkownikami w zakresie związanym ze świadczoną Usługą; c) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w ramach Platformy cheff.it; d) podejmowanie działań przed zawarciem Umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądnie osoby, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych w tym celu dotyczy czasu trwania Umowy. 

3. Nawiązanie relacji handlowych, w tym udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób, których dane dotyczą odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu udzielenia odpowiedzi przez Administratora.

4. Dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i obsługa reklamacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i osób, których prawa dotyczą), a okres retencji odnosi się do okresu przedawnienia danego roszczenia. 

5. Działania marketingowe usług własnych lub podmiotów trzecich odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu usług w ramach Platformy cheff.it. Okres przetwarzania danych osobowych, w zakresie działań marketingowych, wynosi do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. Realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami podatkowo-rachunkowymi. Okres retencji danych przetwarzanych w tym celu jest równy z okresem trwania obowiązku prawnego. 

7. Działania analityczne i statystyczne odbywają się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadnionym interesie Administratora, który odnosi się do analizy aktywności, optymalizacji Platformy cheff.it, a także tworzenia modeli statystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia przechowywania danych osobowych w związku z trwającym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z tym, że nie dłużej niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług przez Administratora. Strona 3 z 4

 III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione do tego z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności właściwe urzędy lub organy państwowe. 

2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom, takim jak: operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, partnerom świadczącym usługi techniczne związane z rozwijaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych i serwisów internetowych lub analityką i statystyką, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym. 

3. Jeżeli, w ramach współpracy z powyższymi podmiotami, następuje powierzenie przetwarzania danych osobowych, Administrator posiada zawartą stosowną umowę powierzenia, która będzie spełniała wymagania przewidziane w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)). Jeżeli przekazanie danych poza obszar EOG będzie wymagane lub związane z usługami, z których Klient lub Użytkownik korzysta w ramach Platformy cheff.it, to będzie odbywać się ono na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. 

V. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane 

1. Osobie, której dane są przetwarzane, mogą przysługiwać w określonych przez przepisy prawa przypadkach następujące prawa: 

a) dostępu do danych i uzyskania ich kopii; 

b) sprostowania danych;

 c) żądania usunięcia danych;

 d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 e) przenoszenia danych; 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego; 

g) wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych; 

h) wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez kontakt z Administratorem w sposób wskazany w pkt I.2 Polityki prywatności. 

VI. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją Umowy zawartej na zasadach określonych Regulaminem [link] może dojść do powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach stosuje się postanowienia zawarte w ustępach poniżej, gdzie Klient jest administratorem danych osobowych, a Cheff.it sp. z o.o. podmiotem przetwarzającym, zwanym na potrzeby niniejszego punktu VI „Procesorem”. Klient może skontaktować się z Procesorem celem podjęcia negocjacji i zmiany treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Strona 4 z 4 

2. Klient oświadcza, że jest administratorem powierzanych danych osobowych, oraz że przetwarza je, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Klient, zgodnie z art. 28 RODO, w celu realizacji Umowy, powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii danych: pracownicy, kontrahenci. Wskazane kategorie będą obejmować dane osobowe wprowadzane przez Klienta do Platformy cheff.it. 

4. Powierzenie przetwarzania, wskazanych powyżej danych, dokonywane jest na udokumentowane polecenie Klienta, które wynika z korzystania z Usług w ramach Platformy cheff.it i dotyczy okresu trwania Umowy. 

5. Procesor zobowiązuje się: 

a) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie RODO; 

b) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane; 

c) zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych; 

d) do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO; 

e) pomagać Klientowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;

 f) po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zwrócić wszelkie dane osobowe lub usunąć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; 

g) poinformować Klienta o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych; 

h) udostępniać Klientowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych i wymaganych prawem oraz umożliwiać Klientowi przeprowadzenie audytów dotyczących powierzenia przetwarzania danych po uprzednim uzgodnieniu terminu audytu i jego formy. 

6. Procesor może powierzyć dane osobowe wprowadzone przez Klienta do dalszego przetwarzania podwykonawcom, którym Procesor przekazuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności (punkt III) na podstawie ogólnej zgody Klienta, którą Użytkownik niniejszym wyraża w związku z korzystaniem z Usług w ramach Platformy cheff.it. Procesor poinformuje Klienta o zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podwykonawcy, dając Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec tych zmian. 

VII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności odpowiednie zastosowanie znajduje Regulamin.

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Skip to content