.elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-of-type { display: none;} .elementor-accordion { border-top: 1px solid #D4DFF2C7; }
 1. dassadf Platformy cheff.it 

  d as

  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy cheff.it. Korzystanie z Platformy cheff.it możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie.  

   

  Spis treści 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Definicje 

  Na potrzeby Regulaminu zdefiniowane zostały następujące pojęcia, przedstawione poniżej: 

  1. Abonament – opłata, którą Klient jest zobowiązany uiszczać na rzecz Administratora z tytułu korzystania z Usługi 

  1. AdministratorCheff-It spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000895254, posiadająca NIP 7162832332.  

  1. Cennik – zestawienie aktualnych cen na poszczególne towary lub usługi w ofercie Administratora.  

  1. Dokument – plik elektroniczny wprowadzony do Platformy cheff.it przez Klienta lub Użytkownika lub plik elektroniczny przesłany na Platformę cheff.it z systemu, zintegrowanego z Platformą cheff.it 

  1. Klientpodmiot, na rzecz którego Administrator świadczy Usługę.   

  1. Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje podane przez Klienta na etapie konfiguracji Konta oraz w trakcie korzystania z Platformy cheff.it, a także informacje o aktywności Klienta oraz Użytkowników dodanych do tego Konta w ramach Platformy cheff.it. Konto umożliwia korzystanie z Usługi przez Klienta.  

  1. Platforma cheff.it – narzędzie informatyczne, obejmujące oprogramowanie oraz połączone z tym strony internetowe, w ramach którego świadczona jest Usługa.   

  1. Przepisy o Ochronie Danych Osobowych – oznaczają wszelkie aktualne przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (powszechnie znane jako RODO) oraz ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i obejmuje wszelkie związane z nią akty wykonawcze.  

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy cheff.it 

  1. Siła wyższa – oznacza wszystkie zdarzenia, które znajdują się poza kontrolą Administratora lub Klienta, w tym między innymi decyzje organów publicznych, działania lub zaniechania organów celnych, zamieszki, demonstracje, zagrożenia związane ze stanem wojny lub warunkami atmosferycznymi, krajowe lub lokalne zakłócenia w sieci transportu lotniczego lub naziemnego, zdarzenia pogodowe lub poważne zatory komunikacyjne, czyny przestępcze jakiejkolwiek osoby (osób) lub podmiotu (podmiotów), w tym akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, przerwy lub awarie systemów łączności i informacyjnych.  

  1. Strony – oznacza łącznie Administratora oraz Klienta.  

  1. SystemPOS (point of sale)to zaawansowane narzędzie, pozwalające na zarządzanie sprzedażą, magazynem, finansami oraz relacjami z klientami. Dostawcą Systemu POS jest podmiot trzeci, niezależny i niezwiązany z Administratorem. Poszczególne systemy POS mogą być zintegrowane z Platformą cheff.it na podstawie umów, zawartych przez Administratora z poszczególnymi dostawcami Systemów POS.  

  1. Umowa – stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Administratorem oraz Klientem, którego zasady zostały określone w Regulaminie, powstały na skutek zaakceptowania przez Klienta Regulaminu idokonania przez Klienta nabycia Usługi. 

  1. Usługa – świadczenie Administratora na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem sieci Internet możliwości korzystania z Platformy cheff.it, służącej w szczególności do wsparcia w zarządzaniu punktem gastronomicznym, w tym do kalkulacji kosztów działalności, prowadzonej przez Klienta oraz rentowości poszczególnych towarów i usług, sprzedawanych przez Klienta, jak również zarządzaniu czasem pracy kadry pracowniczej Klienta 

  1. Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Klienta do korzystania z Platofrmy cheff.it w imieniu Klienta. 

   

  1. Warunki świadczenia Usług 

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Platformy cheff.it oraz świadczonych za jej pośrednictwem przez Administratora Usług.  

  1. Korzystanie z Platformy cheff.it objęte jest również postanowieniami Polityki Prywatności, będącej integralną częścią niniejszego Regulaminu, oraz innymi odpowiednimi zasadami, które zostały włączone do Regulaminu poprzez zamieszczone w nim odniesienia.  

  1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Platformie cheff.it w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Klient jest zobowiązany do zapoznania się ztreścią Regulaminu przed zawarciem Umowy, a także do przestrzegania Regulaminu.  

  1. Przed przyznaniem Użytkownikom dostępu do Platformy cheff.it, Klient jest zobowiązany zadbać o to, aby każdy Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Za działania Użytkowników, którym dostęp do Platformy cheff.it został nadany przez Klienta lub na życzenia Klienta, Klient odpowiada, jak za działania własne.  

  1. Klient zobowiązany jest korzystać z Usługi wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator nie świadczy Usługi na rzecz konsumentów, a Regulamin nie ma zastosowania w relacjach z konsumentami. 

  1. W razie wątpliwości przyjmuje się, że oferta na Platformie cheff.it może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.  

   

  1. Prawa autorskie do Platformy cheff.it 

  1. Platforma cheff.it, obejmująca w szczególności oprogramowanie oraz powiązane z nim strony internetowe, stanowi przedmiot prawa autorskiego. Prawa autorskie do Platformy cheff.it należą do Administratora. Udostępniając dostęp do Platformy cheff.it Klientowi oraz Użytkownikom, Administrator nie przenosi na te osoby żadnych praw do Platformy cheff.it. 

  1. Platforma cheff.it udostępniana jest Klientowi oraz Użytkownikom w ramach modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Administrator nie upoważnia Klienta ani Użytkownika do zwielokrotniania treści, zamieszczonych na Platformie cheff.it. Korzystanie zPlatformy cheff.it nie wymaga dodatkowej zgody Administratora w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych. Klient lub Użytkownik mogą korzystać z Platformy cheff.it oraz utworów tam zawartych wyłącznie w ramach korzystania z Usługi.  

  1. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie elementów graficznych (w tym oznaczeń Administratora), układu i kompozycji stron internetowych, treści zamieszczonych na Platformie cheff.it, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie cheff.it w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.  

   

  1. Wymagania techniczne i zasady dostępu do Platformy cheff.it 

  1. Platforma cheff.it umożliwia przede wszystkim możliwość zarządzania i administracji procesami idanymi w lokalach z sektora HoReCa, w tym poprzez wprowadzanie danych o tych lokalach, rejestrowanie istotnych faktów dotyczących lokali oraz zarządzanie tymi danymi, a także analizowanie struktury przychodowej oraz kosztowej zarządzanych lokali przedsiębiorstwa igenerowanie wyników przeprowadzonych analiz. W ramach Platformy cheff.it może zostać udostępniona również dodatkowa funkcjonalność. Poszczególne funkcje, dostępne w danym momencie na Platformie cheff.it, są każdorazowo przedstawione w aktualnym Cenniku lub innym dokumencie, zamieszczonym na Platformie cheff.it lub zaprezentowane na samej Platformie cheff.it 

  1. Platforma cheff.it dostępna jest dla Klientów i Użytkowników korzystających z komputerów spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne: 

  1. dostęp do Internetu, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; 

  1. możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, wprzypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Konta, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego, 

  1. posiadanie adresu i dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej. 

  1. Platforma cheff.it z ograniczoną funkcjonalnością może zostać udostępniona przez Administratora również na urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe lub tablety. Administrator nie ma obowiązku udostępniania Platformy cheff.it w wersji na urządzenia mobilne, jak również nie daje gwarancji jej bezbłędnego funkcjonowania.  

  1. Jakość działania Platformy cheff.it na poszczególnych komputerach oraz urządzeniach mobilnych może nie być jednakowa.  

  1. Do korzystania z Platformy cheff.it niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Koszty transmisji danych wymaganych do instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy cheff.it pokrywają Klienci we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Platformy cheff.it. Administrator zaleca Klientom i Użytkownikom korzystanie z programów, aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego, dokonujących pomiaru ilości przesyłanych danych w celu uniknięcia ponoszenia nadmiernych kosztów przesyłu danych.  

  1. Platforma cheff.it korzysta z technologii cloud computing (tzw. Chmura obliczeniowa) i zapewnia Klientowi oraz Użytkownikom stały dostęp do danych zgromadzonych w ramach Platformy cheff.it za pośrednictwem urządzeń, które posiadają dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową i spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie.  

  1. W niektórych przypadkach, korzystanie z Platformy cheff.it może być uzależnione od  dokonania aktualizacji urządzenia lub przeglądarki internetowej do najnowszej wersji. W przypadku zaniechania przez Klienta lub Użytkownika dokonania aktualizacji, możliwość dalszego korzystania z Platformy cheff.it lub poszczególnych jej funkcjonalności może być wyłączona.  

  1. Platforma cheff.it podlega stałemu rozwijaniu i udoskonalaniu ze strony Administratora. Na Platformie cheff.it mogą pojawiać się nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także zmiany wynikające z konieczności dostosowywania Platformy cheff.it do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych oraz usuwania zidentyfikowanych niedogodności lub zagrożeń dla Klientów czy Użytkowników lub ich danych. Część funkcjonalności, w tym oznaczone jako “beta” lub “lab”, może mieć ograniczoną efektywność lub tymczasowy okres działania, a ich przeznaczenie będzie miało charakter testowy, w związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, trwałość lub efektywność ich funkcjonowania. 

   

  1. Procedura zakupu Usługi 

  1. Warunkiem zakupu dostępu do Platformy cheff.it jest posiadanie dostępu do jednego z Systemów POS, wskazanych na Platformie cheff.it. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dostępu do żadnego z Systemów POS, wskazanych na Platformie cheff.it, może poprzez wybór stosownej opcji na Platformie cheff.it skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy na jej rzecz może być świadczona Usługa.  

  1. Zakup następuje poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego poprzez Platformę cheff.it. Dokonując zakupu, osoba zainteresowana może zostać przekierowana na odrębną stronę internetową, na której zamieszczony będzie formularz zgłoszeniowy lub dostęp do opcji płatności elektronicznej za Usługę.    

  1. W procesie zakupu Usługi, osoba zainteresowana zobowiązana jest wypełnić wszystkie pola wskazane jako obowiązkowe w formularzu oraz podać prawdziwe dane. Podanie przez osobę zainteresowaną danych błędnych lub nieprawdziwych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usługi.  

  1. Przed dokonaniem zakupu Usługi, osoba zainteresowana ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Jeżeli osoba zainteresowana nie akceptuje któregokolwiek zpostanowień Regulaminu, nie powinna dokonywać zakupu Usługi 

  1. Po dokonaniu zakupu Usługi, osoba zainteresowana staje się Klientem. Klient otrzyma od Administratora e-mail powitalny wraz z informacją o procedurze konfiguracji Konta.  

  1. Usługa świadczona jest przez Administratora odrębnie dla każdego lokalu, prowadzonego przez Klienta. W przypadku prowadzenia przez Klienta kilku lokali, Klient może dokonać zakupu Usługi dla każdego z prowadzonych przez siebie lokali.  

   

  1. Płatności 

  1. Usługa świadczona w ramach Platformy cheff.it jest odpłatna. 

  1. Wszelkie opłaty określone są każdorazowo w aktualnym Cenniku, zamieszczonym na Platformie cheff.it. 

  1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian cen swoich usług poprzez aktualizację Cennika. Klient otrzyma informację o zmianie Cennika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mailowej lub poprzez wiadomość na Platformie cheff.it. 

  1. Klient może dokonać zakupu Usługi i dostępu do Platformy cheff.it w jednym z dwóch modeli:  

  1. w modelu miesięcznym 

  1. w modelu subskrypcji okresowej, według oferty Administratora.  

  1. Cena Usługi jest ustalona dla korzystania z Platformy cheff.it do obsługi jednego lokalu. Obsługa każdego dodatkowego lokalu, wymaga zakupu dodatkowej Usługi. 

  1. Dokonując zakupu Usługi, Klient jest zobowiązany do podania Administratorowi danych, umożliwiających pobieranie z rachunku bankowego Klienta opłat, należnych Administratorowi.  

  1. W przypadku wyboru oferty w modelu  miesięcznym, opłata za Usługę będzie pobierana zrachunku bankowego Klienta z góry za każdy miesiąc dostępu do Usługi. Datą zapłaty jest każdorazowo data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.  

  1. W przypadku wyboru oferty w modelu subskrypcji okresowej, opłata za cały okres trwania Umowy zostanie podzielona na równe raty, płatne w cyklach miesięcznych. Rata za dany miesiąc będzie pobierana każdorazowo z góry za każdy miesiąc świadczenia Usługi. Datą zapłaty jest każdorazowo data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.  

  1. W razie, gdy na rachunku bankowym Klienta nie ma środków lub ich pobranie w związku z realizacją Umowy nie jest możliwe, Klientowi może zostać zablokowany dostęp do Platformy cheff.it. Wtakim przypadku Administrator wezwie Klienta do uiszczenia zaległych płatności wpełnej wysokości na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. Klient odzyska dostęp do Platformy cheff.it, po uiszczeniu zaległego wynagrodzenia 

  1. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ustępie powyżej, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

  1. Zastrzega się, że Administratorowi jest należne wynagrodzenie za cały okres obowiązywania Umowy, także, gdy przez część tego okresu, Klient nie mógł korzystać z Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku zawieszenia świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta. 

  1. W razie zmiany Cennika, Klient związany z Administratorem umową w modelu miesięcznym, będzie związany od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu zmian w Cenniku, nową ceną, określoną w Cenniku, chyba że do tego czasu wypowie umowę.   

  1. W przypadku zmiany Cennika, Klient związany z Administratorem umową w modelu subskrypcji okresowej, związany będzie do końca trwania Umowy ceną dotychczasową. W razie przedłużenia Umowy na kolejny okres, Klient związany będzie aktualną ceną, wynikającą zCennika.    

  1. Administrator jest uprawniony do zaoferowania Klientowi Usługi w cenie promocyjnej. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji, Klientowi przyznany zostanie rabat na Usługę. Rabat będzie naliczany automatycznie przy pobieraniu wynagrodzenia z rachunku bankowego Klienta. 

  1. Rabat przysługuje Klientowi wyłącznie pod warunkiem zrealizowania Umowy przez obie Strony wcałości, tj. świadczenia przez Administratora Usługi oraz terminowego uiszczania wynagrodzenia przez Klienta przez cały okres trwania Umowy. Klient traci prawo do przyznanej zniżki i ma obowiązek zapłacić na rzecz Administratora wynagrodzenie w pełnej wysokości za cały okres trwania Umowy w sytuacji, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub zostanie rozwiązana lub wypowiedziana przez Administratora z wyłącznej winy Klienta.    

  1. Administrator oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: faktury@cheff.it. W przypadku wystawienia faktury korygującej Klient zobowiązuje się bezzwłocznie przesłać potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail faktury@cheff.it. Strony zobowiązują się powiadamiać się wzajemnie z co najmniej 5-dniowym uprzedzeniem o wszelkich zmianach danych do faktury. Klient może odmówić zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zco najmniej 5-dniowym uprzedzeniem, składając pisemne zawiadomienie Administratorowi. Wtakim przypadku Administrator ma prawo żądać opłaty dodatkowej na pokrycie kosztów przesłania faktury drogą tradycyjną.   

   

  1. Konfiguracja Konta  

  1. Po dokonaniu zakupu Usługi, Administrator dokonuje konfiguracji Konta Klienta na Platformie cheff.it 

  1. Administrator poinformuje Klienta o wszelkich dokumentach oraz informacjach, niezbędnych do skonfigurowania Konta i korzystania z funkcjonalności Platformy cheff.it 

  1. Na potrzeby konfiguracji Konta, a także w okresie korzystania z Platformy cheff.it, Klient zobowiązany jest do: 

  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 

  1. aktualizacji danych podanych podczas konfiguracji Konta w przypadku ich późniejszej zmiany;  

  1. zachowania w tajemnicy hasła do logowania do Platformy cheff.it oraz nieudostępniania go innym osobom. 

  1. Administrator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Klienta podczas konfiguracji Konta. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Platformy cheff.it do czasu potwierdzenia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Administrator wskaże Klientowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Klienta podczas zakupu Usługi. 

  1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawdziwość lub nieaktualność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania na Platformie cheff.it. 

  1. Klient ponosi odpowiedzialność za niezachowanie poufności jego danych do logowania lub niezabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich i – w efekcie – posłużenie się tymi danymi przez osoby trzecie. 

  1. Klientowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych przy zakupie Usługi oraz innych danych, przekazanych Administratorowi oraz zmiany hasła ustalonego podczas konfigurowaniu Konta. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Platformy cheff.it. 

  1. W przypadku, gdy Klient podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa jego danych, w tym utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie danych do logowania, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz zmienić swoje dane do logowania.  

   

  1. Okres związanie Stron Umową 

  1. Umowa w modelu subskrypcji okresowej jest zawierana na czas określony. Po upływie okresu subskrypcji, Umowa ulega rozwiązaniu.  

  1. W przypadku, gdy Klient związany Umową w modelu subskrypcji okresowej, zalega z płatnością raty za dany miesiąc korzystania z Usługi, Administrator jest uprawniony do wezwania Klienta do zapłaty należności, wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin na uregulowania należności. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Klient traci uprawnienie do rabatu i jest zobowiązany do rozliczenia się za wszystkie miesiące świadczenia Usługi za cenę bez rabatu.  

  1. W przypadku modelu subskrypcji okresowej, Administrator może zaoferować Klientowi okres próbny świadczenia Usługi oraz dostępu do Platformy cheff.it. W okresie próbnym cena Usługi może być ustalona na niższym poziomie, a Klientowi może zostać przyznane uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu próbnego. W przypadku, gdy przed upływem okresu próbnego, Klient ani Administrator nie złożą oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, po upływie okresu próbnego Umowa przekształci się w umowę na czas określony w modelu subskrypcyjnym, wybranym przez Klienta przy zawieraniu Umowy. 

  1. Umowa w modelu miesięcznym jest umową na czas nieokreślny. W przypadku zmiany Cennika i związanej z tym zmiany ceny Usługi, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy. Wówczas Klient do końca trwania Umowy związany jest dotychczasową ceną Usługi. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, Klient związany jest nową ceną za Usługę od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu nowego Cennika  

  1. Każda ze Stron może złożyć wypowiedzenie umowy w modelu miesięcznym w formie pisemnej z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.   

   

  1. Dostęp do Platformy cheff.it 

  1. W celu korzystania z Platformy cheff.it, Klient lub Użytkownik dokonuje logowania.  

  1. Logowanie odbywa się za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego na Platformie cheff.it. 

  1. Klient w procesie logowania zobowiązany jest podać następujące dane: login i hasło, utworzone podczas konfiguracji Konta lub nadane przez Klienta po skonfigurowaniu Konta. 

  1. W zakresie posiadanego Konta, Klient może nadać uprawnienia do korzystania z Platformy cheff.it poszczególnym Użytkownikom, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Platformy cheff.it. 

  1. Dla każdego Użytkownika, Klient tworzy osobny login oraz hasło, jak również decyduje o zakresie uprawnień, przysługujących danemu Użytkownikowi.  

  1. Do jednego uprawnienia dostępowego do Platformy cheff.it może być przypisany tylko jeden Użytkownik, co oznacza, że Klient nie jest uprawniony do upoważnienia do korzystania z jednego uprawnienia dostępowego więcej niż jednego Użytkownika w tym samym czasie (zasada „jeden dostęp – jedna osoba”). 

  1. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę loginów i haseł używanych do uzyskiwania dostępu do Platformy cheff.it. Klient, a także Użytkownik, zobowiązują się nie ujawniać haseł osobom trzecim i zabezpieczyć je przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezastosowania się do powyższych wymagań. Klient poinformuje Administratora bez zbędnej zwłoki o każdym przypadku naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu danych do logowania Klienta lub Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.  

   

  1. Zasady korzystania z Platformy cheff.it 

  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Platformy cheff.it w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

  1. Administrator zastrzega, że niedozwolone jest w szczególności:  

  1. wprowadzanie przez Klienta lub Użytkownika na Platformę cheff.it materiałów szkodliwych, wirusów, oprogramowania mogącego uszkodzić Platformę cheff.it 

  1. blokowanie czy osłabianie zabezpieczeń Platformy cheff.it, dokonywanie ingerencji w kod Platformy cheff.it 

  1. wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Platformy cheff.it, jej kodu lub baz danych;  

  1. modyfikowanie lub powodowanie modyfikacji jakichkolwiek plików będących częścią Platformy cheff.it 

  1. przeciążanie lub pomaganie w przeciążaniu Platformy cheff.it; 

  1. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy cheff.it; 

  1. zamieszczanie jakichkolwiek treści obraźliwych, w tym zawierających groźby, obscenicznych, zniesławiających, zniesławiających, rasistowskich, seksualnych, religijnych lub w inny sposób niedopuszczalnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich, jak również zamieszczanie odnośników do tego rodzaju treści;  

  1. żądanie udostępnienia danych do logowania lub danych osobowych przez innych Klientów lub Użytkowników;  

  1. podawanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub informacji. 

  1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Platformy cheff.it, jak również o każdym zaobserwowanym przypadku naruszenia Regulaminu.  

  1. Administrator, w celu nadzorowania poprawności korzystania z Platformy cheff.it może monitorować sposób korzystania z Platformy cheff.it przez Klientów lub Użytkowników. 

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które mogą obejmować czasowe zablokowanie dostępu do Platformy cheff.it Klientowi lub Użytkownikowi, trwałe usunięcie konta Klienta lub Użytkownika na Platformie cheff.it czy zablokowanie możliwości korzystania z określonych funkcji Platformy cheff.it w przypadku podejmowania przez Klienta lub Użytkownika działań niedozwolonych, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Platformy cheff.it lub zgromadzonych na niej danych. Działania Administratora podejmowane są w oparciu o ocenę powagi sytuacji, wagi naruszenia, a także jego częstotliwości. 

  1. Platforma cheff.it będzie permanentnie udoskonalana, poprzez dodawanie zmian w kodzie źródłowym, zmian interfejsu oraz zmian mechaniki działania poszczególnych funkcjonalności a także uzupełnianie bazy danych oraz wszelkich poprawek niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Na bieżąco prowadzone są różnego rodzaju testy, dotyczące m. in. płynności pracy Platformy cheff.it czy prawidłowości jej reagowania na czynności wykonywane przez Klienta lub Użytkownika. W związku z powyższym mogą występować przejściowe trudności związane z płynnym korzystaniem z Platformy cheff.it lub dostępem do poszczególnych funkcji. 

  1. Administrator dołoży starań, aby informować każdorazowo Klientów z wyprzedzeniem owszystkich planowanych pracach technicznych i konserwacyjnych poprzez wiadomość e-mail lub na Platformie cheff.it. Administrator dołoży również starań, aby wszelkie prace techniczne ikonserwacyjne były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy, w godzinach w których Klienci i Użytkownicy najrzadziej korzysta z Platformy cheff.it 

  1. Administrator zastrzega, że poza planowanymi pracami mogą zdarzyć się awarie, problemy lub inne nieprawidłowości związane z działaniem Platformy cheff.it. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych niepożądanych zjawisk, Klient lub Użytkownik powinien zgłosić zaistniałą sytuacją Administratorowi na adres e-mail pomoc@cheff.it.pl. Administrator może również we własnym zakresie informować Klientów i Użytkowników o pojawiających się błędach, awariach czy innych nieprawidłowościach poprzez wiadomość e-mail lub komunikat na Platformie cheff.it wraz z informacją o planowanym czasie naprawy.  

   

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dokumentów oraz danych, wprowadzanych na Platformę cheff.it przez Klienta lub Użytkowników, jak również za prawidłowość danych pobieranych na Platformę cheff.it z dokumentów, zamieszczonych przez Klienta lub Użytkownika w którymkolwiek z systemów, zintegrowanych z Platformą cheff-it 

  1. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dokonane na Platformie cheff.it przez Klienta lub Użytkowników, jak również za usunięcie z Platformy cheff.it jakichkolwiek danych lub dokumentów przez Klienta lub Użytkowników. Odpowiedzialność za działania, dokonywane przez Użytkowników na Platformie cheff.it spoczywa na Kliencie, który przyznaje Użytkownikom dostęp do Platformy cheff.it, jak również nadaje poszczególnym Użytkownikom określone uprawnienia.  

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, wprowadzone lub usunięte z Platformy cheff.it dokumenty lub informacje, jeżeli zmian, wprowadzenia lub usunięcia dokumentów lub informacji dokonała osoba trzecia, która uzyskała dostęp do Platofrmy cheff.it w oparciu o dane do logowania, które Klient lub Użytkownik zgubił, utracił lub udostępnił osobie nieuprawnionej. 

   

  1. Funkcjonalności Platformy cheff.it 

  1. Platforma cheff.it służy do kalkulacji kosztów działalności, prowadzonej przez Klienta oraz rentowości poszczególnych towarów i usług, sprzedawanych przez Klienta. 

  1. Poprzez Rejestrację, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych:  

  1. danych pracowników,  

  1. stanowisk, na jakich zatrudnieni są pracownicy,  

  1. danych sprzedażowych, uwzgledniających rodzaj, ilość oraz cenę, sprzedawanych przez Klienta towarów i usług,  

  1. faktur zakupowych oraz sprzedażowych, związanych z działalnością, prowadzoną przez Klienta,  

  1. czasu pracy pracowników.  

  1. Dane, gromadzone i przetwarzane w Portalu cheff.it, które są niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy cheff.it, są pozyskiwane przez Administratora z następujących źródeł:  

  1. poprzez kwestionariusz, udostępniony Klientowi, który Klient zobowiązany jest wypełnić,  

  1. bezpośrednio od Klienta lub Użytkowników, wprowadzających dane na Platformę cheff.it podczas korzystania z niej,  

  1. z systemów kadrowo-księgowych, prowadzonych przez podmioty związane umową o udostępnianie danych z Administratorem, 

  1. poprzez faktury, wprowadzane na Platformę cheff.it 

  1. Każdy Klient jest zobowiązany do wprowadzania na Platformę cheff.it faktur kosztowych oraz sprzedawanych najpóźniej w terminie 4 dni robocze od dnia ich wystawienia. Faktury powinny być wprowadzone na Platformę cheff.it w formacie pliku pdf, tiff, jpg lub innym, wskazanym na Platformie cheff.it jako formaty, obsługiwane na Platformie cheff.it 

  1. W przypadku przesłania faktur z opóźnieniem, tj. później niż w ciągu 4 dni od dnia ich wystawienia, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich przetworzenie i wprowadzenie stosownych danych na Platformę cheff.it w terminie, wynikającym z Regulaminu.   

  1. W przypadku, gdy faktury generowane są w jednym z systemów POS, zintegrowanych z Platformą cheff.it, Klient jest uprawniony do wyboru opcji przesyłania faktur automatycznie pomiędzy systemem POS oraz Platformą cheff.it 

  1. Po wprowadzeniu na Platformę faktur przez Klienta lub Użytkownika, Administrator dokona ich przetworzenia i wprowadzi stosowne dane na Platformę cheff.it, co umożliwi wygenerowanie stosownych statystyk oraz zestawień. Wprowadzenie danych na Platformę cheff.it przez Administratora nastąpi w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia wprowadzenia faktur na Platformę cheff.it 

  1. Administrator ma prawo wprowadzenia danych z faktur na Platformę cheff.it w terminie późniejszym niż 4 (cztery) dni robocze, w sytuacji gdy co najmniej jedna faktura:  

  1. jest popisana w niewyznaczonych do tego miejscach, 

  1. zawiera pozycje skreślone długopisem, 

  1. jest nieczytelna, wyblakła, jej skan jest niewyraźny,  

  1. została przesłana wyłącznie w części i brakuje fragmentu dokumentu,  

  1. jest poplamiona lub ubrudzona w takim stopniu, że utrudnia to odczytanie danych, 

  1. jest podarta częściowo lub w całości, 

  1. nie zawiera wymaganych danych, w szczególności takich jak: 

  1. wartości VAT, 

  1. danych o dostawcy lub nabywcy, 

  1. jednostek, 

  1. nazwy pozycji, 

  1. ceny brutto lub netto, 

  1. daty wystawienia, sprzedaży lub zapłaty, 

  1. została przesłana w innym formacie niż jpg, tiff lub pdf, 

  1. zawiera dane, wskazujące na wystawienie jej na inną lokalizację lub organizację, 

  1. Administrator zastrzega, że nie wprowadza na Platformę cheff.it danych z faktury korygującej wsytuacji, gdy w bazie Platformy cheff.it nie została zamieszczona faktura korygowana. Administrator zastrzega, że nie wprowadza na Platformę cheff.it danych z not korygujących.  

  1. W ramach Abonamentu, Klient ma możliwość wprowadzenia na Platformę cheff.it osobiście lub za pośrednictwem zintegrowanych systemów miesięcznie tylu stron faktur zakupowych, ile wynika z aktualnego Cennika (w przypadku modelu miesięcznego) albo z Umowy (w przypadku subskrypcji okresowej). W przypadku wprowadzenia na Platformę faktur w ilości ponad ww. limit stron, naliczona zostanie opłata dodatkowa w kwocie wynikającej z Cennika za każdą dodatkową stronę dokumentu  

  1. Na podstawie danych zgromadzonych na Platformie cheff.it, tworzone będą statystyki oraz zestawienia, potwierdzające wielkość sprzedaży poszczególnych towarów i usług, ich rentowność, stosunek do kosztu, poniesionego w związku z nakładami na ten towar lub usługę. 

  1. Poza dostępem do danych i statystyk, dotyczących swojej działalności, Administrator będzie mógł przyznać Klientowi również dostęp do statystyk innych Klientów, co pozwoli na porównanie wyników generowanych przez przedsiębiorstwo Klienta z wynikami innych przedsiębiorców na rynku, jak również pozwoli dokonać analizy aktualnych trendów sprzedażowych w analizowanej branży. Wszelkie informacje statystyczne oparte będą o dane zgormadzone na Platformie cheff.it, które poddane zostaną wcześniejszej anonimizacji, aby zapobiec możliwości ustalenia jakiego konkretnego podmiotu dane statystki dotyczą.  

  1. Baza danych i statystyk będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana, zwiększając systematycznie funkcjonalność i zakres zastosowania Platformy cheff.it.   

   

  1. Prawa autorskie 

  1. Platforma cheff.it, obejmująca w szczególności oprogramowanie oraz powiązane z nim strony internetowe, stanowi przedmiot prawa autorskiego. Platforma cheff.it oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, układ prezentowanych w treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności Administratora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 

  1.  

  1. Platforma cheff.it udostępniana jest Klientowi oraz Użytkownikom w ramach modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Administrator nie upoważnia Klienta ani Użytkownika do zwielokrotniania treści, zamieszczonych na Platformie cheff.it. Korzystanie z Platformy cheff.it nie wymaga dodatkowej zgody Administratora w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych. Klient lub Użytkownik mogą korzystać z Platformy cheff.it oraz utworów tam zawartych wyłącznie w ramach korzystania z Usługi.  

  1. Udostępniając dostęp do Platformy cheff.it Klientowi oraz Użytkownikom, Administrator nie przenosi na te osoby żadnych praw do Platformy cheff.it. 

  1. Utworzenie Konta prowadzi do uzyskania przez Klienta lub Użytkownika niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, odwołalnego i ograniczonego prawa dostępu do Platformy cheff.it i korzystania z Usług na własny użytek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

  1. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie elementów graficznych (w tym oznaczeń Administratora), układu i kompozycji stron internetowych, treści zamieszczonych na Platformie cheff.it, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie cheff.it w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.  

  1. Dokonywanie przez Klientów lub Użytkownika opracowań Platformy cheff.it, korzystanie z tych opracowań lub ich rozpowszechnianie wymaga wyraźnej zgody Administratora. 

  1. Platforma cheff.it oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, układ prezentowanych w treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności Administratora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 

  1. Utworzenie Konta prowadzi do uzyskania przez Klienta lub Użytkownika niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, odwołalnego i ograniczonego prawa dostępu do Platformy cheff.it i korzystania z Usług na własny użytek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

  1. Każda osoba może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści naruszenia praw autorskich Administratora. Zgłoszenia można dokonać pod adresem e-mail: biuro@cheff.it.pl[…] lub telefonicznie pod numerem: […], a także pisemnie na adres Administratora.  

  1.  

  1. Dokonywanie przez Klientów lub Użytkownika opracowań Platformy cheff.it, korzystanie z tych opracowań lub ich rozpowszechnianie wymaga wyraźnej zgody Administratora. 

   

  1. Odpowiedzialność Operatora 

  1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy cheff.it, zapewniając poprawność jej działania oraz prawidłowe świadczenie Usługi. 

  1. Klient lub Użytkownik powinni zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Platformy cheff.it w zakresie, w jakim jest to zależne od Klienta lub Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia, na którym Klient lub Użytkownik korzysta z Platofrmy cheff.it, stabilne połączenie zsiecią Internet, itp.). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Platforma cheff.it 

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Klienta lub Użytkownika, a które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Platformy cheff.it i jej funkcjonalności.   

  1. W momencie w którym urządzenie Klienta lub Użytkownika zostanie zagubione, sprzedane, ukradzione lub utracone przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób, a urządzenie nie będzie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich do zgromadzonych na nim danych (np. znajdują się na nim zapisane dane do logowania na Platformy cheff.it), Administrator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty Klienta lub Użytkownika, w tym, w szczególności, za wprowadzenie na Platformę cheff.it nieprawidłowych danych, wadliwych lub fałszywych dokumentów, usunięcie Konta lub zmianę danych dostępowych do Konta.  

  1. Klient lub Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Administratorowi fakt zagubienia, sprzedaży, kradzieży lub utraty sprzętu w razie podejrzenia, że może to doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania Platformy cheff.it lub do zakłócenia funkcjonowania Konta.  

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za krótkotrwałe spadki płynności w funkcjonowaniu Platformy cheff.it, czasowy brak dostępu do Platformy cheff.it, brak możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy cheff.it, jak również ewentualne błędy, bugi oraz inne nieprzewidziane usterki, mogące wpłynąć na jakość funkcjonowania Platformy cheff.it, w szczególności w sytuacji, gdy powyższe problemy wynikają z faktu wprowadzania usprawnień, aktualizacji, łatek czy jakichkolwiek innych prac Administratora, zmierzających do usprawnienia funkcjonalności Platformy cheff.it i wyeliminowania pojawiających się błędów, jak również gdy ich źródłem jest działanie Siły wyższej.  

   

  1. Odebranie dostępu do Platformy cheff.it, zakończenie Umowy 

  1. W przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatności za korzystanie z Usługi, Klientowi może zostać odebrany dostęp do Platformy cheff.it. Dostęp zostanie przywrócony w ciągu […] dni od daty zaksięgowania ostatniej zaległej płatności na rachunku bankowym Administratora.  

  1. Klient może w dowolnym momencie odebrać prawo korzystania z Platformy cheff.it dowolnemu Użytkownikowi, któremu przyznał dostęp lub któremu dostęp został przyznany na życzenie Klienta. Klient może również dokonywać zmiany loginu lub hasła, nadanych Użytkownikowi.  

  1. W przypadku zakończenia Umowy, Konto nie zostaje usunięte od razu. W przypadku ponownego zakupienia przez Klienta dostępu do Usługi w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Umowy, Klient będzie mógł korzystać z dotychczasowego Konta. Administrator nie gwarantuje, że w przypadku zaprzestania korzystania z Usługi, z Konta nie zostaną usunięte, co najmniej częściowo, dane, informacje, statystyki czy też przypisani do niego Uczestnicy.  

  1. Usunięcie Konta następuje po 12 miesiącach od daty zakończenia lub rozwiązania Umowy, jeżeli w tym okresie Klient nie zgłosił Administratorowi chęci ponownego zakupu Usługi.   

  1. W przypadku stwierdzenia, że Klient lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem, Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, w szczególności w jego dobre imię, Administrator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Platformy cheff.it, a także rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. 

  1. Wszelkie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy, Administrator będzie kierował na adres e-mail Klienta, wskazany w Zgłoszeniupodczas zakupu Usługi lub wprowadzony przez Klienta na Platformie cheff.it.  

  1. Wszelkie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy, Klient będzie kierował na adres e-mail biuro@cheff.it.pl  

  1. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy wymagana jest forma dokumentowa pod rygorem nieważności.  

  1. W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy, zawartej w modelu subskrypcji okresowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Klient traci uprawnienie do rabatu i jest zobowiązany zapłacić Administratorowi za wszystkie miesiące świadczenia Usługi cenę nieuwzględniającą rabatu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Umowa zostanie wypowiedziana bądź rozwiązana z wyłącznej winy Administratora.  

  1. Podmiot działający na prawach konsumenta, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1, należy w terminie 14 dni od zawarcia umowy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na poniższy adres: biuro@cheff.it.pl.  

  1.  

  1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą osoby działającej na prawach konsumenta, oraz w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą tej osoby, w szczególności z chwilą zakończenia rozpoczęcia konfiguracji Konta Klienta i przyznania mu danych dostępowych do Platformy cheff.itprzesłania do Klienta e-maila powitalnego lub potwierdzenia zakupu dostępu do Platformy cheff.it   

  1. W przypadku korzystania przez osoby działające na prawach konsumentów z usług dodatkowo płatnych, dostępnych na Platformie cheff.it, rozpoczęciem świadczenia usługi jest aktywacja usług dodatkowo płatnych, w sposób określony dla danej usługi na Platformie cheff.it 

  1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1, należy w terminie 14 dni od zawarcia umowy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na poniższy adres: biuro@cheff.it.pl.  

  1. Po zakończeniu Umowy, Administrator dokona anonimizacji wszelkich dokumentów, dostarczonych mu przez Klienta, w zakresie informacji o danych osobowych Klienta, jego pracowników, dostawców, klientów. Administrator zachowa jednocześnie dane dostarczone mu przez Klienta w celach statystycznych i będzie mógł udostępniać te te dane innym Klientom dla celów statystycznych, przy na skutek wcześniejszej anonimizacji dokumentów Klient nie będzie miał możliwości ustalenia, jakiego podmiotu te dane dotyczą, po ich anonimizacji, zgodnie z powyższymi zasadami 

   

  1. Reklamacje 

  1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Platformy cheff.it należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: biuro@cheff.it.pl bądź w formie pisemnej na adres Administratora. 

  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:  

  1. imię i nazwisko oraz firmę lub nazwę Klienta; 

  1. numer telefonu i adres e-mail Klienta; 

  1. dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

  1. Administrator rozpatruje reklamację oraz poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy.  

  1. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Klienta o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

   

  1. Postanowienia końcowe 

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

  1. W momencie, w którym któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji odpowiedniego organu administracji publicznej czy wyroku sądu powszechnego, przestaje ono wiązać Klienta, niemniej, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 

  1. Wszelki kontakt z Administratorem, w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z Platformy cheff.it oraz świadczonej przez Administratora Usługi, możliwy jest w następujących formach:  

  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@cheff.it.pl 

  1. telefonicznie pod numerem: […] 

  1. pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg. 

  1. Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są zgodnie z określonymi przez przepisy prawa zasadami ochrony danych osobowych.  

  1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności i plików cookie. 

  1. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie cheff.it. Przyjmuje się, że jeżeli do tego momentu Klient nie zgłosił zastrzeżeń w zakresie zmian do Regulaminu, akceptuje treść tych zmian.  

Regulamin Platformy cheff.it 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy cheff.it. Korzystanie z Platformy cheff.it możliwe jest na zasadach określonych w Regulaminie.  

 

Spis treści 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicje 

Na potrzeby Regulaminu zdefiniowane zostały następujące pojęcia, przedstawione poniżej: 

Abonament – opłata, którą Klient jest zobowiązany uiszczać na rzecz Administratora z tytułu korzystania z Usługi.  

Administrator – Cheff-It spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000895254, posiadająca NIP 7162832332.  

Cennik – zestawienie aktualnych cen na poszczególne towary lub usługi w ofercie Administratora.  

Dokument – plik elektroniczny wprowadzony do Platformy cheff.it przez Klienta lub Użytkownika lub plik elektroniczny przesłany na Platformę cheff.it z systemu, zintegrowanego z Platformą cheff.it.  

Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy Usługę.   

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Klientem, obejmujący informacje podane przez Klienta na etapie konfiguracji Konta oraz w trakcie korzystania z Platformy cheff.it, a także informacje o aktywności Klienta oraz Użytkowników dodanych do tego Konta w ramach Platformy cheff.it. Konto umożliwia korzystanie z Usługi przez Klienta.  

Platforma cheff.it – narzędzie informatyczne, obejmujące oprogramowanie oraz połączone z tym strony internetowe, w ramach którego świadczona jest Usługa.   

Przepisy o Ochronie Danych Osobowych – oznaczają wszelkie aktualne przepisy prawa regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (powszechnie znane jako RODO) oraz ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i obejmuje wszelkie związane z nią akty wykonawcze.  

Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy cheff.it.  

Siła wyższa – oznacza wszystkie zdarzenia, które znajdują się poza kontrolą Administratora lub Klienta, w tym między innymi decyzje organów publicznych, działania lub zaniechania organów celnych, zamieszki, demonstracje, zagrożenia związane ze stanem wojny lub warunkami atmosferycznymi, krajowe lub lokalne zakłócenia w sieci transportu lotniczego lub naziemnego, zdarzenia pogodowe lub poważne zatory komunikacyjne, czyny przestępcze jakiejkolwiek osoby (osób) lub podmiotu (podmiotów), w tym akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, przerwy lub awarie systemów łączności i informacyjnych.  

Strony – oznacza łącznie Administratora oraz Klienta.  

System POS (point of sale) – to zaawansowane narzędzie, pozwalające na zarządzanie sprzedażą, magazynem, finansami oraz relacjami z klientami. Dostawcą Systemu POS jest podmiot trzeci, niezależny i niezwiązany z Administratorem. Poszczególne systemy POS mogą być zintegrowane z Platformą cheff.it na podstawie umów, zawartych przez Administratora z poszczególnymi dostawcami Systemów POS.  

Umowa – stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Administratorem oraz Klientem, którego zasady zostały określone w Regulaminie, powstały na skutek zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i dokonania przez Klienta nabycia Usługi. 

Usługa – świadczenie Administratora na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu Klientowi za pośrednictwem sieci Internet możliwości korzystania z Platformy cheff.it, służącej w szczególności do wsparcia w zarządzaniu punktem gastronomicznym, w tym do kalkulacji kosztów działalności, prowadzonej przez Klienta oraz rentowości poszczególnych towarów i usług, sprzedawanych przez Klienta, jak również zarządzaniu czasem pracy kadry pracowniczej Klienta.  

Użytkownik – osoba fizyczna wskazana przez Klienta do korzystania z Platofrmy cheff.it w imieniu Klienta. 

 

Warunki świadczenia Usług 

Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Platformy cheff.it oraz świadczonych za jej pośrednictwem przez Administratora Usług.  

Korzystanie z Platformy cheff.it objęte jest również postanowieniami Polityki Prywatności, będącej integralną częścią niniejszego Regulaminu, oraz innymi odpowiednimi zasadami, które zostały włączone do Regulaminu poprzez zamieszczone w nim odniesienia.  

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Platformie cheff.it w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy, a także do przestrzegania Regulaminu.  

Przed przyznaniem Użytkownikom dostępu do Platformy cheff.it, Klient jest zobowiązany zadbać o to, aby każdy Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Za działania Użytkowników, którym dostęp do Platformy cheff.it został nadany przez Klienta lub na życzenia Klienta, Klient odpowiada, jak za działania własne.  

Klient zobowiązany jest korzystać z Usługi wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Administrator nie świadczy Usługi na rzecz konsumentów, a Regulamin nie ma zastosowania w relacjach z konsumentami. 

W razie wątpliwości przyjmuje się, że oferta na Platformie cheff.it może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.  

 

Prawa autorskie do Platformy cheff.it 

Platforma cheff.it, obejmująca w szczególności oprogramowanie oraz powiązane z nim strony internetowe, stanowi przedmiot prawa autorskiego. Prawa autorskie do Platformy cheff.it należą do Administratora. Udostępniając dostęp do Platformy cheff.it Klientowi oraz Użytkownikom, Administrator nie przenosi na te osoby żadnych praw do Platformy cheff.it. 

Platforma cheff.it udostępniana jest Klientowi oraz Użytkownikom w ramach modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Administrator nie upoważnia Klienta ani Użytkownika do zwielokrotniania treści, zamieszczonych na Platformie cheff.it. Korzystanie z Platformy cheff.it nie wymaga dodatkowej zgody Administratora w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych. Klient lub Użytkownik mogą korzystać z Platformy cheff.it oraz utworów tam zawartych wyłącznie w ramach korzystania z Usługi.  

Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie elementów graficznych (w tym oznaczeń Administratora), układu i kompozycji stron internetowych, treści zamieszczonych na Platformie cheff.it, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie cheff.it w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.  

 

Wymagania techniczne i zasady dostępu do Platformy cheff.it 

Platforma cheff.it umożliwia przede wszystkim możliwość zarządzania i administracji procesami i danymi w lokalach z sektora HoReCa, w tym poprzez wprowadzanie danych o tych lokalach, rejestrowanie istotnych faktów dotyczących lokali oraz zarządzanie tymi danymi, a także analizowanie struktury przychodowej oraz kosztowej zarządzanych lokali przedsiębiorstwa i generowanie wyników przeprowadzonych analiz. W ramach Platformy cheff.it może zostać udostępniona również dodatkowa funkcjonalność. Poszczególne funkcje, dostępne w danym momencie na Platformie cheff.it, są każdorazowo przedstawione w aktualnym Cenniku lub innym dokumencie, zamieszczonym na Platformie cheff.it lub zaprezentowane na samej Platformie cheff.it.  

Platforma cheff.it dostępna jest dla Klientów i Użytkowników korzystających z komputerów spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne: 

dostęp do Internetu, poprzez aktywne połączenie pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; 

możliwość korzystania ze standardowej przeglądarki internetowej, której ustawienia, w przypadku zamiaru korzystania ze strony szyfrowanej przy logowaniu do Konta, powinny umożliwiać obsługę połączenia szyfrowanego, 

posiadanie adresu i dostępu do skonfigurowanej poczty elektronicznej. 

Platforma cheff.it z ograniczoną funkcjonalnością może zostać udostępniona przez Administratora również na urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe lub tablety. Administrator nie ma obowiązku udostępniania Platformy cheff.it w wersji na urządzenia mobilne, jak również nie daje gwarancji jej bezbłędnego funkcjonowania.  

Jakość działania Platformy cheff.it na poszczególnych komputerach oraz urządzeniach mobilnych może nie być jednakowa.  

Do korzystania z Platformy cheff.it niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Koszty transmisji danych wymaganych do instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy cheff.it pokrywają Klienci we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Platformy cheff.it. Administrator zaleca Klientom i Użytkownikom korzystanie z programów, aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego, dokonujących pomiaru ilości przesyłanych danych w celu uniknięcia ponoszenia nadmiernych kosztów przesyłu danych.  

Platforma cheff.it korzysta z technologii cloud computing (tzw. Chmura obliczeniowa) i zapewnia Klientowi oraz Użytkownikom stały dostęp do danych zgromadzonych w ramach Platformy cheff.it za pośrednictwem urządzeń, które posiadają dostęp do sieci Internet, przeglądarkę internetową i spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie.  

W niektórych przypadkach, korzystanie z Platformy cheff.it może być uzależnione od  dokonania aktualizacji urządzenia lub przeglądarki internetowej do najnowszej wersji. W przypadku zaniechania przez Klienta lub Użytkownika dokonania aktualizacji, możliwość dalszego korzystania z Platformy cheff.it lub poszczególnych jej funkcjonalności może być wyłączona.  

Platforma cheff.it podlega stałemu rozwijaniu i udoskonalaniu ze strony Administratora. Na Platformie cheff.it mogą pojawiać się nowe funkcje, narzędzia i rozwiązania, a także zmiany wynikające z konieczności dostosowywania Platformy cheff.it do wymogów powszechnie obowiązującego prawa, nowych standardów technologicznych, wprowadzania modyfikacji organizacyjnych oraz usuwania zidentyfikowanych niedogodności lub zagrożeń dla Klientów czy Użytkowników lub ich danych. Część funkcjonalności, w tym oznaczone jako “beta” lub “lab”, może mieć ograniczoną efektywność lub tymczasowy okres działania, a ich przeznaczenie będzie miało charakter testowy, w związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, trwałość lub efektywność ich funkcjonowania. 

 

Procedura zakupu Usługi 

Warunkiem zakupu dostępu do Platformy cheff.it jest posiadanie dostępu do jednego z Systemów POS, wskazanych na Platformie cheff.it. W przypadku, gdy osoba zainteresowana nie posiada dostępu do żadnego z Systemów POS, wskazanych na Platformie cheff.it, może poprzez wybór stosownej opcji na Platformie cheff.it skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy na jej rzecz może być świadczona Usługa.  

Zakup następuje poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego poprzez Platformę cheff.it. Dokonując zakupu, osoba zainteresowana może zostać przekierowana na odrębną stronę internetową, na której zamieszczony będzie formularz zgłoszeniowy lub dostęp do opcji płatności elektronicznej za Usługę.    

W procesie zakupu Usługi, osoba zainteresowana zobowiązana jest wypełnić wszystkie pola wskazane jako obowiązkowe w formularzu oraz podać prawdziwe dane. Podanie przez osobę zainteresowaną danych błędnych lub nieprawdziwych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usługi.  

Przed dokonaniem zakupu Usługi, osoba zainteresowana ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Jeżeli osoba zainteresowana nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powinna dokonywać zakupu Usługi.  

Po dokonaniu zakupu Usługi, osoba zainteresowana staje się Klientem. Klient otrzyma od Administratora e-mail powitalny wraz z informacją o procedurze konfiguracji Konta.  

Usługa świadczona jest przez Administratora odrębnie dla każdego lokalu, prowadzonego przez Klienta. W przypadku prowadzenia przez Klienta kilku lokali, Klient może dokonać zakupu Usługi dla każdego z prowadzonych przez siebie lokali.  

 

Płatności 

Usługa świadczona w ramach Platformy cheff.it jest odpłatna. 

Wszelkie opłaty określone są każdorazowo w aktualnym Cenniku, zamieszczonym na Platformie cheff.it. 

Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian cen swoich usług poprzez aktualizację Cennika. Klient otrzyma informację o zmianie Cennika z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mailowej lub poprzez wiadomość na Platformie cheff.it. 

Klient może dokonać zakupu Usługi i dostępu do Platformy cheff.it w jednym z dwóch modeli:  

w modelu miesięcznym 

w modelu subskrypcji okresowej, według oferty Administratora.  

Cena Usługi jest ustalona dla korzystania z Platformy cheff.it do obsługi jednego lokalu. Obsługa każdego dodatkowego lokalu, wymaga zakupu dodatkowej Usługi. 

Dokonując zakupu Usługi, Klient jest zobowiązany do podania Administratorowi danych, umożliwiających pobieranie z rachunku bankowego Klienta opłat, należnych Administratorowi.  

W przypadku wyboru oferty w modelu  miesięcznym, opłata za Usługę będzie pobierana z rachunku bankowego Klienta z góry za każdy miesiąc dostępu do Usługi. Datą zapłaty jest każdorazowo data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.  

W przypadku wyboru oferty w modelu subskrypcji okresowej, opłata za cały okres trwania Umowy zostanie podzielona na równe raty, płatne w cyklach miesięcznych. Rata za dany miesiąc będzie pobierana każdorazowo z góry za każdy miesiąc świadczenia Usługi. Datą zapłaty jest każdorazowo data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Administratora.  

W razie, gdy na rachunku bankowym Klienta nie ma środków lub ich pobranie w związku z realizacją Umowy nie jest możliwe, Klientowi może zostać zablokowany dostęp do Platformy cheff.it. W takim przypadku Administrator wezwie Klienta do uiszczenia zaległych płatności w pełnej wysokości na adres e-mail przypisany do Konta Klienta. Klient odzyska dostęp do Platformy cheff.it, po uiszczeniu zaległego wynagrodzenia.  

W przypadku bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ustępie powyżej, Administrator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. 

Zastrzega się, że Administratorowi jest należne wynagrodzenie za cały okres obowiązywania Umowy, także, gdy przez część tego okresu, Klient nie mógł korzystać z Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku zawieszenia świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie Klienta. 

W razie zmiany Cennika, Klient związany z Administratorem umową w modelu miesięcznym, będzie związany od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu zmian w Cenniku, nową ceną, określoną w Cenniku, chyba że do tego czasu wypowie umowę.   

W przypadku zmiany Cennika, Klient związany z Administratorem umową w modelu subskrypcji okresowej, związany będzie do końca trwania Umowy ceną dotychczasową. W razie przedłużenia Umowy na kolejny okres, Klient związany będzie aktualną ceną, wynikającą z Cennika.    

Administrator jest uprawniony do zaoferowania Klientowi Usługi w cenie promocyjnej. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji, Klientowi przyznany zostanie rabat na Usługę. Rabat będzie naliczany automatycznie przy pobieraniu wynagrodzenia z rachunku bankowego Klienta. 

Rabat przysługuje Klientowi wyłącznie pod warunkiem zrealizowania Umowy przez obie Strony w całości, tj. świadczenia przez Administratora Usługi oraz terminowego uiszczania wynagrodzenia przez Klienta przez cały okres trwania Umowy. Klient traci prawo do przyznanej zniżki i ma obowiązek zapłacić na rzecz Administratora wynagrodzenie w pełnej wysokości za cały okres trwania Umowy w sytuacji, gdy Umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze Stron przed upływem okresu, na jaki została zawarta lub zostanie rozwiązana lub wypowiedziana przez Administratora z wyłącznej winy Klienta.    

Administrator oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: faktury@cheff.it. W przypadku wystawienia faktury korygującej Klient zobowiązuje się bezzwłocznie przesłać potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail faktury@cheff.it. Strony zobowiązują się powiadamiać się wzajemnie z co najmniej 5-dniowym uprzedzeniem o wszelkich zmianach danych do faktury. Klient może odmówić zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych z co najmniej 5-dniowym uprzedzeniem, składając pisemne zawiadomienie Administratorowi. W takim przypadku Administrator ma prawo żądać opłaty dodatkowej na pokrycie kosztów przesłania faktury drogą tradycyjną.   

 

Konfiguracja Konta  

Po dokonaniu zakupu Usługi, Administrator dokonuje konfiguracji Konta Klienta na Platformie cheff.it.  

Administrator poinformuje Klienta o wszelkich dokumentach oraz informacjach, niezbędnych do skonfigurowania Konta i korzystania z funkcjonalności Platformy cheff.it.  

Na potrzeby konfiguracji Konta, a także w okresie korzystania z Platformy cheff.it, Klient zobowiązany jest do: 

podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd; 

aktualizacji danych podanych podczas konfiguracji Konta w przypadku ich późniejszej zmiany;  

zachowania w tajemnicy hasła do logowania do Platformy cheff.it oraz nieudostępniania go innym osobom. 

Administrator informuje, że nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości Klienta podczas konfiguracji Konta. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Klienta, Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Platformy cheff.it do czasu potwierdzenia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Administrator wskaże Klientowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Klienta podczas zakupu Usługi. 

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawdziwość lub nieaktualność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania na Platformie cheff.it. 

Klient ponosi odpowiedzialność za niezachowanie poufności jego danych do logowania lub niezabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich i – w efekcie – posłużenie się tymi danymi przez osoby trzecie. 

Klientowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych przy zakupie Usługi oraz innych danych, przekazanych Administratorowi oraz zmiany hasła ustalonego podczas konfigurowaniu Konta. Edycja danych oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Platformy cheff.it. 

W przypadku, gdy Klient podejrzewa jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa jego danych, w tym utratę, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie danych do logowania, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora oraz zmienić swoje dane do logowania.  

 

Okres związanie Stron Umową 

Umowa w modelu subskrypcji okresowej jest zawierana na czas określony. Po upływie okresu subskrypcji, Umowa ulega rozwiązaniu.  

W przypadku, gdy Klient związany Umową w modelu subskrypcji okresowej, zalega z płatnością raty za dany miesiąc korzystania z Usługi, Administrator jest uprawniony do wezwania Klienta do zapłaty należności, wyznaczając mu co najmniej 3-dniowy termin na uregulowania należności. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, Administrator jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. W razie rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Klient traci uprawnienie do rabatu i jest zobowiązany do rozliczenia się za wszystkie miesiące świadczenia Usługi za cenę bez rabatu.  

W przypadku modelu subskrypcji okresowej, Administrator może zaoferować Klientowi okres próbny świadczenia Usługi oraz dostępu do Platformy cheff.it. W okresie próbnym cena Usługi może być ustalona na niższym poziomie, a Klientowi może zostać przyznane uprawnienie do wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu próbnego. W przypadku, gdy przed upływem okresu próbnego, Klient ani Administrator nie złożą oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, po upływie okresu próbnego Umowa przekształci się w umowę na czas określony w modelu subskrypcyjnym, wybranym przez Klienta przy zawieraniu Umowy. 

Umowa w modelu miesięcznym jest umową na czas nieokreślny. W przypadku zmiany Cennika i związanej z tym zmiany ceny Usługi, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy. Wówczas Klient do końca trwania Umowy związany jest dotychczasową ceną Usługi. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy, Klient związany jest nową ceną za Usługę od kolejnego miesiąca po wprowadzeniu nowego Cennika.   

Każda ze Stron może złożyć wypowiedzenie umowy w modelu miesięcznym w formie pisemnej z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.   

 

Dostęp do Platformy cheff.it 

W celu korzystania z Platformy cheff.it, Klient lub Użytkownik dokonuje logowania.  

Logowanie odbywa się za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego na Platformie cheff.it. 

Klient w procesie logowania zobowiązany jest podać następujące dane: login i hasło, utworzone podczas konfiguracji Konta lub nadane przez Klienta po skonfigurowaniu Konta. 

W zakresie posiadanego Konta, Klient może nadać uprawnienia do korzystania z Platformy cheff.it poszczególnym Użytkownikom, zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Platformy cheff.it. 

Dla każdego Użytkownika, Klient tworzy osobny login oraz hasło, jak również decyduje o zakresie uprawnień, przysługujących danemu Użytkownikowi.  

Do jednego uprawnienia dostępowego do Platformy cheff.it może być przypisany tylko jeden Użytkownik, co oznacza, że Klient nie jest uprawniony do upoważnienia do korzystania z jednego uprawnienia dostępowego więcej niż jednego Użytkownika w tym samym czasie (zasada „jeden dostęp – jedna osoba”). 

Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę loginów i haseł używanych do uzyskiwania dostępu do Platformy cheff.it. Klient, a także Użytkownik, zobowiązują się nie ujawniać haseł osobom trzecim i zabezpieczyć je przed ujawnieniem osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezastosowania się do powyższych wymagań. Klient poinformuje Administratora bez zbędnej zwłoki o każdym przypadku naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu danych do logowania Klienta lub Użytkownika przez osobę nieuprawnioną.  

 

Zasady korzystania z Platformy cheff.it 

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Platformy cheff.it w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

Administrator zastrzega, że niedozwolone jest w szczególności:  

wprowadzanie przez Klienta lub Użytkownika na Platformę cheff.it materiałów szkodliwych, wirusów, oprogramowania mogącego uszkodzić Platformę cheff.it;  

blokowanie czy osłabianie zabezpieczeń Platformy cheff.it, dokonywanie ingerencji w kod Platformy cheff.it;  

wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do Platformy cheff.it, jej kodu lub baz danych;  

modyfikowanie lub powodowanie modyfikacji jakichkolwiek plików będących częścią Platformy cheff.it;  

przeciążanie lub pomaganie w przeciążaniu Platformy cheff.it; 

próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Platformy cheff.it; 

zamieszczanie jakichkolwiek treści obraźliwych, w tym zawierających groźby, obscenicznych, zniesławiających, zniesławiających, rasistowskich, seksualnych, religijnych lub w inny sposób niedopuszczalnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich, jak również zamieszczanie odnośników do tego rodzaju treści;  

żądanie udostępnienia danych do logowania lub danych osobowych przez innych Klientów lub Użytkowników;  

podawanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych lub informacji. 

Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia praw w związku z korzystaniem z Platformy cheff.it, jak również o każdym zaobserwowanym przypadku naruszenia Regulaminu.  

Administrator, w celu nadzorowania poprawności korzystania z Platformy cheff.it może monitorować sposób korzystania z Platformy cheff.it przez Klientów lub Użytkowników. 

Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które mogą obejmować czasowe zablokowanie dostępu do Platformy cheff.it Klientowi lub Użytkownikowi, trwałe usunięcie konta Klienta lub Użytkownika na Platformie cheff.it czy zablokowanie możliwości korzystania z określonych funkcji Platformy cheff.it w przypadku podejmowania przez Klienta lub Użytkownika działań niedozwolonych, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Platformy cheff.it lub zgromadzonych na niej danych. Działania Administratora podejmowane są w oparciu o ocenę powagi sytuacji, wagi naruszenia, a także jego częstotliwości. 

Platforma cheff.it będzie permanentnie udoskonalana, poprzez dodawanie zmian w kodzie źródłowym, zmian interfejsu oraz zmian mechaniki działania poszczególnych funkcjonalności a także uzupełnianie bazy danych oraz wszelkich poprawek niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Na bieżąco prowadzone są różnego rodzaju testy, dotyczące m. in. płynności pracy Platformy cheff.it czy prawidłowości jej reagowania na czynności wykonywane przez Klienta lub Użytkownika. W związku z powyższym mogą występować przejściowe trudności związane z płynnym korzystaniem z Platformy cheff.it lub dostępem do poszczególnych funkcji. 

Administrator dołoży starań, aby informować każdorazowo Klientów z wyprzedzeniem o wszystkich planowanych pracach technicznych i konserwacyjnych poprzez wiadomość e-mail lub na Platformie cheff.it. Administrator dołoży również starań, aby wszelkie prace techniczne i konserwacyjne były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy, w godzinach w których Klienci i Użytkownicy najrzadziej korzystają z Platformy cheff.it.  

Administrator zastrzega, że poza planowanymi pracami mogą zdarzyć się awarie, problemy lub inne nieprawidłowości związane z działaniem Platformy cheff.it. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z powyższych niepożądanych zjawisk, Klient lub Użytkownik powinien zgłosić zaistniałą sytuacją Administratorowi na adres e-mail pomoc@cheff.it.pl. Administrator może również we własnym zakresie informować Klientów i Użytkowników o pojawiających się błędach, awariach czy innych nieprawidłowościach poprzez wiadomość e-mail lub komunikat na Platformie cheff.it wraz z informacją o planowanym czasie naprawy.  

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość dokumentów oraz danych, wprowadzanych na Platformę cheff.it przez Klienta lub Użytkowników, jak również za prawidłowość danych pobieranych na Platformę cheff.it z dokumentów, zamieszczonych przez Klienta lub Użytkownika w którymkolwiek z systemów, zintegrowanych z Platformą cheff-it.  

Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, dokonane na Platformie cheff.it przez Klienta lub Użytkowników, jak również za usunięcie z Platformy cheff.it jakichkolwiek danych lub dokumentów przez Klienta lub Użytkowników. Odpowiedzialność za działania, dokonywane przez Użytkowników na Platformie cheff.it spoczywa na Kliencie, który przyznaje Użytkownikom dostęp do Platformy cheff.it, jak również nadaje poszczególnym Użytkownikom określone uprawnienia.  

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, wprowadzone lub usunięte z Platformy cheff.it dokumenty lub informacje, jeżeli zmian, wprowadzenia lub usunięcia dokumentów lub informacji dokonała osoba trzecia, która uzyskała dostęp do Platofrmy cheff.it w oparciu o dane do logowania, które Klient lub Użytkownik zgubił, utracił lub udostępnił osobie nieuprawnionej. 

 

Funkcjonalności Platformy cheff.it 

Platforma cheff.it służy do kalkulacji kosztów działalności, prowadzonej przez Klienta oraz rentowości poszczególnych towarów i usług, sprzedawanych przez Klienta. 

Poprzez Rejestrację, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych:  

danych pracowników,  

stanowisk, na jakich zatrudnieni są pracownicy,  

danych sprzedażowych, uwzgledniających rodzaj, ilość oraz cenę, sprzedawanych przez Klienta towarów i usług,  

faktur zakupowych oraz sprzedażowych, związanych z działalnością, prowadzoną przez Klienta,  

czasu pracy pracowników.  

Dane, gromadzone i przetwarzane w Portalu cheff.it, które są niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy cheff.it, są pozyskiwane przez Administratora z następujących źródeł:  

poprzez kwestionariusz, udostępniony Klientowi, który Klient zobowiązany jest wypełnić,  

bezpośrednio od Klienta lub Użytkowników, wprowadzających dane na Platformę cheff.it podczas korzystania z niej,  

z systemów kadrowo-księgowych, prowadzonych przez podmioty związane umową o udostępnianie danych z Administratorem, 

poprzez faktury, wprowadzane na Platformę cheff.it.  

Każdy Klient jest zobowiązany do wprowadzania na Platformę cheff.it faktur kosztowych oraz sprzedawanych najpóźniej w terminie 4 dni robocze od dnia ich wystawienia. Faktury powinny być wprowadzone na Platformę cheff.it w formacie pliku pdf, tiff, jpg lub innym, wskazanym na Platformie cheff.it jako formaty, obsługiwane na Platformie cheff.it.  

W przypadku przesłania faktur z opóźnieniem, tj. później niż w ciągu 4 dni od dnia ich wystawienia, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich przetworzenie i wprowadzenie stosownych danych na Platformę cheff.it w terminie, wynikającym z Regulaminu.   

W przypadku, gdy faktury generowane są w jednym z systemów POS, zintegrowanych z Platformą cheff.it, Klient jest uprawniony do wyboru opcji przesyłania faktur automatycznie pomiędzy systemem POS oraz Platformą cheff.it.  

Po wprowadzeniu na Platformę faktur przez Klienta lub Użytkownika, Administrator dokona ich przetworzenia i wprowadzi stosowne dane na Platformę cheff.it, co umożliwi wygenerowanie stosownych statystyk oraz zestawień. Wprowadzenie danych na Platformę cheff.it przez Administratora nastąpi w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia wprowadzenia faktur na Platformę cheff.it.  

Administrator ma prawo wprowadzenia danych z faktur na Platformę cheff.it w terminie późniejszym niż 4 (cztery) dni robocze, w sytuacji gdy co najmniej jedna faktura:  

jest popisana są w niewyznaczonych do tego miejscach, 

zawiera pozycje skreślone długopisem, 

jest nieczytelna, wyblakła, jej skan jest niewyraźny,  

została przesłana wyłącznie w części i brakuje fragmentu dokumentu,  

jest poplamiona lub ubrudzona w takim stopniu, że utrudnia to odczytanie danych, 

jest podarta częściowo lub w całości, 

nie zawiera wymaganych danych, w szczególności takich jak: 

wartości VAT, 

danych o dostawcy lub nabywcy, 

jednostek, 

nazwy pozycji, 

ceny brutto lub netto, 

daty wystawienia, sprzedaży lub zapłaty, 

została przesłana w innym formacie niż jpg, tiff lub pdf, 

zawiera dane, wskazujące na wystawienie jej na inną lokalizację lub organizację, 

Administrator zastrzega, że nie wprowadza na Platformę cheff.it danych z faktury korygującej w sytuacji, gdy w bazie Platformy cheff.it nie została zamieszczona faktura korygowana. Administrator zastrzega, że nie wprowadza na Platformę cheff.it danych z not korygujących.  

W ramach Abonamentu, Klient ma możliwość wprowadzenia na Platformę cheff.it osobiście lub za pośrednictwem zintegrowanych systemów miesięcznie tylu stron faktur zakupowych, ile wynika z aktualnego Cennika (w przypadku modelu miesięcznego) albo z Umowy (w przypadku subskrypcji okresowej). W przypadku wprowadzenia na Platformę faktur w ilości ponad ww. limit stron, naliczona zostanie opłata dodatkowa w kwocie wynikającej z Cennika za każdą dodatkową stronę dokumentu.   

Na podstawie danych zgromadzonych na Platformie cheff.it, tworzone będą statystyki oraz zestawienia, potwierdzające wielkość sprzedaży poszczególnych towarów i usług, ich rentowność, stosunek do kosztu, poniesionego w związku z nakładami na ten towar lub usługę. 

Poza dostępem do danych i statystyk, dotyczących swojej działalności, Administrator będzie mógł przyznać Klientowi również dostęp do statystyk innych Klientów, co pozwoli na porównanie wyników generowanych przez przedsiębiorstwo Klienta z wynikami innych przedsiębiorców na rynku, jak również pozwoli dokonać analizy aktualnych trendów sprzedażowych w analizowanej branży. Wszelkie informacje statystyczne oparte będą o dane zgormadzone na Platformie cheff.it, które poddane zostaną wcześniejszej anonimizacji, aby zapobiec możliwości ustalenia jakiego konkretnego podmiotu dane statystki dotyczą.  

Baza danych i statystyk będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana, zwiększając systematycznie funkcjonalność i zakres zastosowania Platformy cheff.it.   

 

Prawa autorskie 

Platforma cheff.it, obejmująca w szczególności oprogramowanie oraz powiązane z nim strony internetowe, stanowi przedmiot prawa autorskiego. Platforma cheff.it oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, układ prezentowanych w treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności Administratora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 

 

Platforma cheff.it udostępniana jest Klientowi oraz Użytkownikom w ramach modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako usługa). Administrator nie upoważnia Klienta ani Użytkownika do zwielokrotniania treści, zamieszczonych na Platformie cheff.it. Korzystanie z Platformy cheff.it nie wymaga dodatkowej zgody Administratora w postaci licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych. Klient lub Użytkownik mogą korzystać z Platformy cheff.it oraz utworów tam zawartych wyłącznie w ramach korzystania z Usługi.  

Udostępniając dostęp do Platformy cheff.it Klientowi oraz Użytkownikom, Administrator nie przenosi na te osoby żadnych praw do Platformy cheff.it. 

Utworzenie Konta prowadzi do uzyskania przez Klienta lub Użytkownika niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, odwołalnego i ograniczonego prawa dostępu do Platformy cheff.it i korzystania z Usług na własny użytek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie elementów graficznych (w tym oznaczeń Administratora), układu i kompozycji stron internetowych, treści zamieszczonych na Platformie cheff.it, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie cheff.it w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w tym w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.  

Dokonywanie przez Klientów lub Użytkownika opracowań Platformy cheff.it, korzystanie z tych opracowań lub ich rozpowszechnianie wymaga wyraźnej zgody Administratora. 

Platforma cheff.it oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, układ prezentowanych w treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności Administratora lub jego partnerów biznesowych i podlegają ochronie prawnej. 

Utworzenie Konta prowadzi do uzyskania przez Klienta lub Użytkownika niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego podlicencjonowaniu, odwołalnego i ograniczonego prawa dostępu do Platformy cheff.it i korzystania z Usług na własny użytek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Każda osoba może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści naruszenia praw autorskich Administratora. Zgłoszenia można dokonać pod adresem e-mail: biuro@cheff.it.pl[…] lub telefonicznie pod numerem: […], a także pisemnie na adres Administratora.  

 

Dokonywanie przez Klientów lub Użytkownika opracowań Platformy cheff.it, korzystanie z tych opracowań lub ich rozpowszechnianie wymaga wyraźnej zgody Administratora. 

 

Odpowiedzialność Operatora 

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy cheff.it, zapewniając poprawność jej działania oraz prawidłowe świadczenie Usługi. 

Klient lub Użytkownik powinni zapewnić możliwość poprawnego funkcjonowania Platformy cheff.it w zakresie, w jakim jest to zależne od Klienta lub Użytkownika (np. prawidłowe funkcjonowania urządzenia, na którym Klient lub Użytkownik korzysta z Platofrmy cheff.it, stabilne połączenie z siecią Internet, itp.). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie usług, aplikacji i serwisów internetowych innych niż Platforma cheff.it.  

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Klienta lub Użytkownika, a które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Platformy cheff.it i jej funkcjonalności.   

W momencie w którym urządzenie Klienta lub Użytkownika zostanie zagubione, sprzedane, ukradzione lub utracone przez Użytkownika w jakikolwiek inny sposób, a urządzenie nie będzie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich do zgromadzonych na nim danych (np. znajdują się na nim zapisane dane do logowania na Platformy cheff.it), Administrator nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty Klienta lub Użytkownika, w tym, w szczególności, za wprowadzenie na Platformę cheff.it nieprawidłowych danych, wadliwych lub fałszywych dokumentów, usunięcie Konta lub zmianę danych dostępowych do Konta.  

Klient lub Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Administratorowi fakt zagubienia, sprzedaży, kradzieży lub utraty sprzętu w razie podejrzenia, że może to doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania Platformy cheff.it lub do zakłócenia funkcjonowania Konta.  

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za krótkotrwałe spadki płynności w funkcjonowaniu Platformy cheff.it, czasowy brak dostępu do Platformy cheff.it, brak możliwości skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Platformy cheff.it, jak również ewentualne błędy, bugi oraz inne nieprzewidziane usterki, mogące wpłynąć na jakość funkcjonowania Platformy cheff.it, w szczególności w sytuacji, gdy powyższe problemy wynikają z faktu wprowadzania usprawnień, aktualizacji, łatek czy jakichkolwiek innych prac Administratora, zmierzających do usprawnienia funkcjonalności Platformy cheff.it i wyeliminowania pojawiających się błędów, jak również gdy ich źródłem jest działanie Siły wyższej.  

 

Odebranie dostępu do Platformy cheff.it, zakończenie Umowy 

W przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatności za korzystanie z Usługi, Klientowi może zostać odebrany dostęp do Platformy cheff.it. Dostęp zostanie przywrócony w ciągu […] dni od daty zaksięgowania ostatniej zaległej płatności na rachunku bankowym Administratora.  

Klient może w dowolnym momencie odebrać prawo korzystania z Platformy cheff.it dowolnemu Użytkownikowi, któremu przyznał dostęp lub któremu dostęp został przyznany na życzenie Klienta. Klient może również dokonywać zmiany loginu lub hasła, nadanych Użytkownikowi.  

W przypadku zakończenia Umowy, Konto nie zostaje usunięte od razu. W przypadku ponownego zakupienia przez Klienta dostępu do Usługi w ciągu 12 miesięcy od zakończenia Umowy, Klient będzie mógł korzystać z dotychczasowego Konta. Administrator nie gwarantuje, że w przypadku zaprzestania korzystania z Usługi, z Konta nie zostaną usunięte, co najmniej częściowo, dane, informacje, statystyki czy też przypisani do niego Uczestnicy.  

Usunięcie Konta następuje po 12 miesiącach od daty zakończenia lub rozwiązania Umowy, jeżeli w tym okresie Klient nie zgłosił Administratorowi chęci ponownego zakupu Usługi.   

W przypadku stwierdzenia, że Klient lub Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem, Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Administratora, w szczególności w jego dobre imię, Administrator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć bądź uniemożliwić korzystanie przez Klienta lub Użytkownika z Platformy cheff.it, a także rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. 

Wszelkie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy, Administrator będzie kierował na adres e-mail Klienta, wskazany w Zgłoszeniupodczas zakupu Usługi lub wprowadzony przez Klienta na Platformie cheff.it.  

Wszelkie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy, Klient będzie kierował na adres e-mail biuro@cheff.it.pl.   

Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu Umowy wymagana jest forma dokumentowa pod rygorem nieważności.  

W przypadku wypowiedzenia bądź rozwiązania Umowy, zawartej w modelu subskrypcji okresowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa, Klient traci uprawnienie do rabatu i jest zobowiązany zapłacić Administratorowi za wszystkie miesiące świadczenia Usługi cenę nieuwzględniającą rabatu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Umowa zostanie wypowiedziana bądź rozwiązana z wyłącznej winy Administratora.  

Podmiot działający na prawach konsumenta, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1, należy w terminie 14 dni od zawarcia umowy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na poniższy adres: biuro@cheff.it.pl.  

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą osoby działającej na prawach konsumenta, oraz –- w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym –- jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą tej osoby, w  szczególności z chwilą zakończenia rozpoczęcia konfiguracji Konta Klienta i przyznania mu danych dostępowych do Platformy cheff.itprzesłania do Klienta e-maila powitalnego lub potwierdzenia zakupu dostępu do Platformy cheff.it.    

W przypadku korzystania przez osoby działające na prawach konsumentów z usług dodatkowo płatnych, dostępnych na Platformie cheff.it, rozpoczęciem świadczenia usługi jest aktywacja usług dodatkowo płatnych, w sposób określony dla danej usługi na Platformie cheff.it.  

W celu skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 1, należy w terminie 14 dni od zawarcia umowy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na poniższy adres: biuro@cheff.it.pl.  

Po zakończeniu Umowy, Administrator dokona anonimizacji wszelkich dokumentów, dostarczonych mu przez Klienta, w zakresie informacji o danych osobowych Klienta, jego pracowników, dostawców, klientów. Administrator zachowa jednocześnie dane dostarczone mu przez Klienta w  celach statystycznych i będzie mógł udostępniać te te dane innym Klientom dla celów statystycznych, przy na skutek wcześniejszej anonimizacji dokumentów Klient nie będzie miał możliwości ustalenia, jakiego podmiotu te dane dotyczą, po ich anonimizacji, zgodnie z powyższymi zasadami.  

 

Reklamacje 

Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Platformy cheff.it należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: biuro@cheff.it.pl bądź w formie pisemnej na adres Administratora. 

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:  

imię i nazwisko oraz firmę lub nazwę Klienta; 

numer telefonu i adres e-mail Klienta; 

dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

Administrator rozpatruje reklamację oraz poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia w terminie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy.  

W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Klienta o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. 

 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

W momencie, w którym któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji odpowiedniego organu administracji publicznej czy wyroku sądu powszechnego, przestaje ono wiązać Klienta, niemniej, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 

Wszelki kontakt z Administratorem, w jakikolwiek sposób związany z korzystaniem z Platformy cheff.it oraz świadczonej przez Administratora Usługi, możliwy jest w następujących formach:  

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@cheff.it.pl;  

telefonicznie pod numerem: […];  

pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Sulimy 1, 82-300 Elbląg. 

Podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są zgodnie z określonymi przez przepisy prawa zasadami ochrony danych osobowych.  

Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności i plików cookie. 

Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie cheff.it. Przyjmuje się, że jeżeli do tego momentu Klient nie zgłosił zastrzeżeń w zakresie zmian do Regulaminu, akceptuje treść tych zmian.  

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Skip to content