fbpx

FAQ

Poznaj odpowiedzi na swoje pytania

1. Konfiguracja

Terminal oraz kasę możesz ustawić w “Źródłach danych”.

 Wpisz w pole nazwę i wybierz z listy terminal lub kasę. 

Po zapisaniu dane będą wykorzystywane w rozliczeniach dziennych podczas wpisywania raportów dziennych. 

Uprawnienia są przypisane do stanowiska. 

Wystarczy, że przypiszesz pracownikowi stanowisko w zakładce “Pracownicy”, a konkretny pracownik będzie miał określone uprawnienia dostosowane do rangi stanowiska. 

Pracowników można dodać w zakładce “Pracownicy”

Wybierz opcję Dodaj nowy.

Klikamy i wypełniamy dane oraz przypisujemy odpowiednie stanowisko. 

Po zapisaniu dane wyświetlą się na liście. 

Aby przypisać rolę do stworzonych pracowników, upewnij się, że masz utworzone stanowiska dla nich. 

Stanowiska są powiązane z odpowiednimi uprawnieniami pracowników. 

Możesz je utworzuć w zakładce “Stanowiska”

Następnie przejdź do zakładki “Pracownicy”

Wybierz interesującego Cię pracownika i kliknij po lewej stronie ikonę rozwiń

Wybierz z listy stanowisko i Zapisz.

Zdefiniowanie foodcostu jest zależne od specyfiki i wielkości lokalu gastronomicznego. 

Domyślny foodcost w aplikacji to między 20%, a 32%. 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia wartości foodcostu w zakładce “Ustawienia”. 

2. Moduły

2.1 FAKTURY

Wchodzimy w zakładkę “Faktury”.

W prawym górnym rogu widnieje przycisk “Dodaj fakturę”.

Po kliknięciu w niego pojawi się okno, gdzie przeciągamy fakturę. Klikamy przycisk “Zatwierdź”.

Faktura pojawi się na liście po zakończeniu jej weryfikacji.

Tak. Kliknij przycisk “Zobacz fakturę” (ikona chmury) zostaniemy przeniesieni do nowego okna przeglądarki, naciśnij na klawiaturze Ctrl+S.

Pojawi się okno zapisania faktury, po kliknięciu “Zapisz” oryginalna faktura pobierze się na twoje urządzenie. 

W aplikacji mamy trzy statusy faktur. Każdy kolor określa inny stan faktury: 

  • czerwony – faktura nie została opłacona
  • żółty – faktura opłacona po terminie lub faktura do zapłacenia
  • zielony – faktura opłacona w terminie 

Wybierz zakładkę “Faktury”. Klikając przycisk “Edytuj”, który znajduje się po prawej stronie listy faktur w kolumnie “Status płatności”.

Masz tam do wyboru dwie możliwości – zapłata dzisiaj lub edytuj

Gdy wybierzesz pierwszą opcję, to data zapłaty zapisze się na dziś, a wybór opcji edytuj pozwoli na dowolną zmianę daty zapłaty faktury. 

2.2 Surowce

Surowce są powiązane z dodanymi fakturami. Nie ma możliwości usunięcia surowca, jeżeli są do niego przypisane zakupy z faktur jednak, gdy surowiec nie ma przypisanych do niego faktur można go usunąć. 

Surowce automatycznie dodają się po weryfikacji faktur przez naszych pracowników, ale istnieje możliwość dodania surowca przez użytkownika.

W zakładce “Receptury” wybierz z listy recepturę i kliknij “Edytuj” (ikona ołówka).

W polu dodawania surowców wpisz nazwę pozycji, którą chcesz dodać, jeśli surowca nie ma na liście pojawi się opcja “Stwórz surowiec”.

Kliknij tę możliwość i wypełniamy dane. 

Po zapisaniu danych surowiec pojawi nam się na liście surowców receptury i w zakładce “Surowce”.

Surowiec pojawił się automatycznie po weryfikacji faktury przez Naszych pracowników. 

W zakładce “Surowce” po prawej stronie surowca, kliknij przycisk “Edytuj”.

Pojawi się okno do edycji surowca. Naciskamy przycisk z kategorią surowca i wybieramy poprawną wartość.

Widoczna nazwa, to nazwa przydzielonej kategorii.

Po zapisaniu danych kategoria automatycznie pojawi się przy surowcu. 

Naciśnij przycisk rozwijania znajdującego się po lewej stronie przy nazwie surowca wyświetli nam się lista faktur w których znajduje się dany surowiec.

Możemy podejrzeć konkretną fakturę klikając “Zobacz fakturę” (ikona chmury).

Nie ma jeszcze takiej opcji, ale planujemy wprowadzić tę funkcjonalność do aplikacji. 

W zakładce “Surowce” w prawym górnym rogu klikamy przycisk “Połącz surowce”.

Wyświetli się okno do połączenia surowców w grupę. W górnym oknie listy wpisujemy nazwę surowca, do którego mają był przyłączone pozostałe, w dolnym oknie wybieramy pozostałe surowce, które chcemy przyłączyć do grupy. 

2.3 Receptury

Każde danie w menu składa się z surowców. 

Lista takich surowców tworzy recepturę, na podstawie której obliczany jest foodcost.

W zakładce “Receptury” w prawym górnym rogu klikamy “Dodaj recepturę”

W widocznym oknie podajemy nazwę receptury i klikamy Zapisz

Po zapisie wyświetli nam się kreator receptury. 

Należy wypełnić wszystkie pola, dodać listę surowców i wpisać cenę brutto dania. 

Receptura automatycznie zapisze się i pojawi się na liście receptur. 

Składniki w recepturze możemy dodać wchodząc w kreator receptur. 

Wybierz zakładkę “Receptury” i wybierz opcję Edytuj (ikona ołówka), która znajduje się przy nazwie receptury po lewej stronie. 

W oknie edycji receptury wybierz składniki z rozwijanej listy. 

Po dodaniu składnika, receptura automatycznie przeliczy foodcost. 

W zakładce “Receptury” klikamy opcję “Edytuj” (ikona ołówka), która znajduje się po prawej stronie nazwy receptury. 

Wyświetli się okno edycji receptury. 

W zakładce “Receptury” klikamy opcję “Drukuj” (ikona drukarki), która znajduje się po prawej stronie pozycji receptury. 

Wyświetli się okno do druku receptury. 

Pod receptura, to surowiec w recepturze, który jest z wcześniej stworzonej receptury.

Tak, ponieważ pod receptura jest surowcem w recepturze, czyli jest składową foodcostu.

Sugerowana cenna brutto receptury jest wyliczana ze wzoru:

Sugerowana Cena Netto = NetCost/Foodcost 

Sugerowana Cena Brutto = Sugerowana Cena Netto * (1 + VAT)

Przykład: 

NetCost = 88,69

Foodcost = 0,32

VAT= 0,08

SCN= 88,69/0,32 = 277,15

SCB = 277,15 * (1 + 0,08) = 277,15 + 22,17 = 299,33

Zysk = Cena netto sprzedaży – jednostkowy koszt netto 

2.5 dostawcy 

W aplikacji nie ma możliwości dodawania dostawców.

Dostawcy automatycznie dodają się po weryfikacji skanów w aplikacji. 

Aby edytować dane dostawcy skontaktuj się z obsługą klienta. 

Napisz na adres e-mail: pomoc@cheff.it, a w treści zamieść dane dostawcy i jakie dane wymagają edycji. 

Wybierz zakładkę “Dostawcy” i wyszukaj interesującego Cię dostawcę.

 Po lewej stronie wybierz ikonę “Edytuj” (ikona ołówka). Wyświetli się okno do zmiany dostawcy. 

Wybierz z rozwijanej listy poprawną kategorię i kliknij Zapisz. 

2.6 Rozliczenia dzienne

W zakładce “Rozliczenia dzienne” przejdź do sekcji “Rozliczenia pracowników”

Przyciskiem “Wybierz” wybierz danego pracownika. 

Wprowadź jego stany początkowe i końcowe. 

Po wprowadzeniu danych klikamy Zapisz.

Saldo wyświetla różnicę między stroną Ma (błękitne tło) i Winien (ciemne tło), czyli różnicę między stanem początkowym, a stanem końcowym pracownika.

Zdarzenia w sejfie to wpłata oraz wypłata z sejfu. 

W zakładce “Rozliczenia dzienne” po sprawdzeniu rozliczeń pracowników, dodaniu ewentualnych zaliczek pracowniczych oraz wpisaniu raportów dobowych z kas i terminali zatwierdzamy status klikając “Potwierdź” – znajduje się on w prawym górnym rogu. 

Status powinien zmienić nazwę na ”Zatwierdzony” i widnieć na zielono.

Tak, jednak rekomendujemy, aby sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, aby uzyskać prawdziwy obraz funkcjonowania restauracji. 

2.7 pracownicy

Pracownika można dodać w zakładce “Pracownicy”

Wybierz przycisk “Dodaj”.

 W odpowiednie pola wpisujemy dane pracownika. 

Kliknij “Zapisz”. 

Pracownik wyświetli się nam na liście.

Dane pracownika edytujemy w zakładce “Pracownicy”. 

Wyszukaj pracownika, u którego chcesz zmienić dane. 

Kliknij przycisk “Edytuj” (ikona chmury). Wyświetli się nam okno do zmiany danych. 

Po wprowadzeniu poprawnych danych kliknij „Zapisz”. 

Zmienione dane automatycznie pokażą się nam się na liście.

Wynagrodzenie pracownika jest obliczane na podstawie jego przepracowanych godzin pomnożonych przez stawkę godzinową pracownika. Aplikacja uwzględnia w wynagrodzeniu nadgodziny oraz ewentualne zaliczki pracownicze.

Stanowisko jest pomocne podczas tworzenia grafików. Można jasno określić którzy pracownicy muszą pracować danego dnia. Stanowisko jest powiązane również z dostępem do aplikacji.

2.9 Rejestr Czasu Pracy – pracodawca

Dane pracownika edytujemy w zakładce “Pracownicy”. Wyszukujemy pracownika, u którego chcemy zmienić dane. Klikamy przycisk “Edytuj” (ikona chmury). Wyświetli się nam okno do zmiany danych. Po wprowadzeniu poprawnych danych klikamy Zapisz. Zmienione dane automatycznie pokażą się nam się na liście.

Wynagrodzenie pracownika jest obliczane na podstawie jego przepracowanych godzin pomnożonych przez stawkę godzinową pracownika. Aplikacja uwzględnia w wynagrodzeniu nadgodziny oraz ewentualne zaliczki pracownicze.

2.10 Remanent

Wybierz zakładkę „Remanent”, a następnie po prawej stronie wybierz przycisk „Dodaj inwentaryzację”Wyświetli się pole do wybrania daty. 

Wybierz miesiąc, w którym została przeprowadzona inwentaryzacja. 

Dzień remanentu przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca. 

Następnie kliknij „Zapisz”.

Aby zacząć wprowadzać remanent kliknij ikonę ołówka. Pojawi się nowa pusta karta. 

Kliknij przycisk „dodaj kartę” znajdujący się na górze po lewej stronie. Po kliknięciu pojawi się okno do nadania zakładce nazwy oraz wybrania kategorii produktów, które mają się znajdować w danej karcie. 

Istnieje możliwość dodania również receptur do listy remanentu lub wykluczenie wszystkich receptur. 

Po wybraniu interesujących Ciebie kategorii oraz nadaniu nazwy, kliknij „Zapisz”.

Aby zatwierdzić remanent kliknij przycisk „wróć” i zatwierdź przy tworzonym remanencie ikoną „zatwierdź”

Wyświetli się nam okno potwierdzające zapisanie remanentu. 

Po wybraniu „Zapisz”, status remanentu zmieni kolor na zielony i wyświetli datę zatwierdzenia remanentu.

Tak, jeżeli chcemy wprowadzić surowiec, którego nie mamy wprowadzonego w Cheff.it, pod listą produktów jest pole do dodawania surowca. Wypełniamy dane potrzebne do zapisania nowego surowca i klikamy Zapisz. Nowy surowiec wyświetli się na liście.

4. Helpdesk

Aplikacja informuje o błędnym raporcie fiskalnym. 

W zakładce “Rozliczenia dzienne”. Sprawdź wartości raportu dobowego z kas fiskalnych. 

Prawdopodobnie została wprowadzona inna wartość z raportu dobowego niż suma gotówki pracowników.

Aplikacja informuje o błędnym rozliczeniu pracowników. W zakładce “Rozliczenia dzienne”:

 • Sprawdź czy saldo w rozliczeniach pracowniczych dla wszystkich pracowników jest równe 0
 • Sprawdź czy poprawnie została wprowadzona kwota w zakładce Raporty dobowe 

Aplikacja informuje nas o błędnym rozliczeniu terminala w danym dniu. W zakładce “Rozliczenia dzienne”:

 • Sprawdź poprawność kwot w terminalach, które wprowadził pracownik w sekcji rozliczenia pracowników 
 • Sprawdź kwotę w raporcie dobowym terminala. Znajdziesz go w sekcji “Raporty dobowe”.

Saldo tych dwóch wartości powinno wynosić 0. 

Dodane faktury pojawią się po wprowadzeniu i weryfikacji danych przez naszych pracowników.

Faktury prosimy wysłać najpóźniej do 4 dnia od jej wystawienia. 

Wysyłanie terminowe faktur pozwoli nam na przygotowanie rzeczywistych analiz faktur oraz dostawców. 

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub zgłoś błąd przez wiadomość na e-mail: pomoc@cheff.it. 

Pamiętaj, że obsługujemy tylko formaty plików: tiff, png oraz pdf. 

Istnieje kilka powodów, dlaczego nie można zapisać remanentu. 

Sprawdź:

 • Czy wszystkie pola remanentu są uzupełnione?
 • Czy poprzedni remanent został zaakceptowany?
 • Czy data nowego remanentu jest wcześniejsza niż ostatnio dodany remanent?

Sprawdź go sam już teraz!

Wypełnij formularz  a my pokażemy Ci cheff.it 

Lokalizacja

Elbląski Park Technologiczny
UL. STANISŁAWA SULIMY 1,
82-300 ELBLĄG

Email

pomoc@cheff.it